Home

De Insinger Stichting is opgericht in 1913 en heeft haar
zetel in Rhenen.

De stichting heeft ten doel het bevorderen of steunen van godsdienstige of liefdadige instellingen welke zijn gevestigd of werken in Nederland of in de voormalige Nederlandse koloniën. Voorkeur wordt gegeven aan instellingen gebaseerd op het Christelijk Protestants beginsel.

Subsidies
Het vermogen van de stichting bestaat uit effecten. Het jaarlijks subsidiebudget bedraagt ongeveer € 1.000.000

Conform de statuten kunnen giften voor projecten worden verstrekt aan kerken, verenigingen, stichtingen en organisaties met een protestantschristelijke signatuur.

Download hier ons Privacy Statement