Stichting

De Insinger Stichting is opgericht in 1913 en heeft haar
zetel in Amsterdam.

De stichting heeft ten doel het bevorderen of steunen van
godsdienstige of liefdadige instellingen welke zijn gevestigd of werken in
Nederland of in de voormalige Nederlandse koloniën.
Voorkeur wordt gegeven aan instellingen gebaseerd op het Christelijk
Protestants beginsel.

Subsidies
Het vermogen van de stichting bestaat uit effecten en onroerend goed. Het
jaarlijks subsidiebudget bedraagt ongeveer € 600.000

Conform de statuten kunnen giften voor projecten worden
verstrekt aan kerken, verenigingen, stichtingen en organisaties met een
protestants christelijke signatuur.

Sinds 1 oktober 2010 vindt de voorbereiding van de
bestuurlijke besluitvorming inzake de giften plaats onder verantwoordelijkheid
van de directeur van de Maatschappij van Welstand.

Download hier ons Privacy Statement