Stichting

Extra info

Doelstelling en werkwijze

De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt louter een algemeen belang. Zij verleent steunbijdragen in de vorm van giften.

De Stichting kent van oudsher eigen richtlijnen en criteria voor de toekenning van steunbijdragen die consistent worden nageleefd.

De Stichting is te beschouwen als een vermogensinstelling, de steunbijdragen aan de verschillende instellingen en inrichtingen worden voldaan uit de vermogensopbrengsten van de Stichting.
De Stichting neemt deel aan het overleg met fondsen die een overeenkomstige doelstelling hebben en is lid van de vereniging van fondsen in Nederland (FIN).

De Stichting streeft een consistent beleid na en streeft er daarom naar om bestuurders en uitvoerders voor langere termijn aan zich te binden. De Stichting heeft twee bestuursleden en een commissaris aan wie de bestuursleden jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. De bestuurders en de commissaris vormen samen het beleidsbepalend orgaan van de Stichting.

De gevolmachtigde(n) coördineren en bewaken de uitvoering van het beleid met betrekking tot de giften van de Stichting. De gevolmachtigde(n) leggen tenminste een maal per jaar verantwoording af aan het bestuur over de toegekende steunbijdragen en over de gang van zaken van de Stichting in het algemeen. Het bestuur houdt op basis van de jaarlijkse verantwoording de consistentie van de uitvoering van het beleid in het oog.

De gevolmachtigde(n) zijn tevens belast met de coördinatie en bewaking van het beheer van de vermogensbestanddelen van de Stichting welke grofweg onder te verdelen zijn in twee categorieën; onroerend goed en effecten. Zij rapporteren hierover tenminste een maal per jaar aan het bestuur. Tenslotte zijn de gevolmachtigde(n) belast met de algemene organisatie van de Stichting en rapporteren hierover indien nodig aan het bestuur.

Werkwijze giften

De uitvoering van het beleid is ondergebracht bij separate externe uitvoerders die op basis van een contract zijn gemandateerd om bepaalde uitvoeringshandelingen te plegen.

Op basis van de voorbereidende werkzaamheden van het giftensecretariaat door de Maatschappij van Welstand wordt regelmatig (ca. vier maal per jaar) besloten over toekenning, aanhouden of afwijzen van de aanvragen. De Stichting streeft ernaar om binnen vier maanden uitsluitsel te geven aan de aanvrager. De toekenningsratio ligt op gemiddeld 71%. De directeur van de Maatschappij van Welstand en de gevolmachtigde(n) van de Stichting hebben frequent overleg.

Elke aanvraag wordt nadrukkelijk beoordeeld op zelfredzaamheid, eigen inspanningen en eigen financiële draagkracht van de aanvrager en daarnaast op de redelijkheid van het gevraagde bedrag.
Aanvragen van organisaties met een duidelijke Rooms-Katholieke signatuur worden doorverwezen naar het RC Maagdenhuis in Amsterdam.

Voor toewijzing zijn behalve genoemde criteria ook van belang dat de aanvrager van meerdere partijen steun ontvangt, exploitatietekorten worden niet gehonoreerd, starthulp in voorkomende gevallen wel, voor een project wordt slechts eenmalig een steunbijdrage toegekend en er worden geen giften verleend aan natuurlijke personen. Vanaf 2017 is het mogelijk aanvragen in te dienen voor meerjarige financiering.

Conform de bepalingen in de statuten is het beheer van het vermogen gericht op het behoud hiervan.

Beheer vermogen

Het beleid met betrekking tot het beheer van de effectenportefeuille is in dit verband gebaseerd op een uitgesproken lange termijn horizon. Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan een professioneel vermogensbeheerder. Met hen is een beheermandaat vastgelegd gebaseerd op op duurzaamheid. Derivaten zijn uitgesloten net als kinderarbeid, wapens en tabak.

Het beheer van het onroerend goed is uitbesteed aan de BV Huizenmij. In de beheerovereenkomst met Vastgoedbeheer is geregeld welke handelingen deze in naam van de Stichting mag uitvoeren. In overleg met de Huizenmij wordt bezien hoe een stabiel exploitatieresultaat kan worden bereikt op de middellange termijn en hoe dit op een adequate wijze kan worden bewaakt.

Door een terugtredende overheid merkt de Stichting dat er een groter beroep op haar wordt gedaan. Daarnaast is er toenemende onzekerheid en complexiteit van de financiële markten. Het beleid van de Stichting is er echter op gericht om, rekening houdend met dergelijke onzekerheden, blijvend een zo stabiel mogelijke inkomstenstroom te behalen door kosten zo laag mogelijk te houden.